Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN ABS  STATUTAIR GEVESTIGD TE ASSEN.

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper          : ABS,verder te noemen ABS.

Koper               : de wederpartij van ABS bij een overeenkomst als bedoeld in deze Voorwaarden;

Werkdagen       : Alle doordeweekse dagen, uitgezonderd erkende feestdagen of dagen die

daaraan gelijk zijn gesteld en dagen waarop een algehele bedrijfssluiting van ABS van kracht is.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid

 

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten krachtens zaken welke ABS verkoopt en levert van welke aard ook.

2.2

Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden of op de overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover deze door ABS uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden worden door ABS uitdrukkelijk verworpen en blijven dus buiten toepassing.

2.3

Door het plaatsen van een opdracht en/of aangaan van een overeenkomst, aanvaardt opdrachtgever de algemene voorwaarden en worden de algemene voorwaarden geacht (stilzwijgend) onderdeel uit te maken van de overeenkomst.

2.4

Indien enige bepaling uit de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling over een te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. De totstandkoming van overeenkomsten

3.1

Alle van ABS uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend. ABS is eerst gebonden, nadat ABS een order uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, ook indien ABS zich van een tussenpersoon of vertegenwoordiger heeft bediend. Indien een afzonderlijke schriftelijke bevestiging is uitgebleven, treedt de factuur daarvoor in de plaats.

Artikel 4. Levering en risico

4.1

Als plaats van levering geldt het magazijn van ABS of dat van zijn leveranciers van waaruit de zaken zijn verzonden. Kosten van verzending en vervoer zijn voor rekening van koper, behoudens in het geval dat de bestelling, waarop de zending betrekking heeft, een bepaald minimum factuurbedrag exclusief BTW bedraagt (als vermeld op de dan geldende prijslijst). De zaken reizen voor rekening en risico van de koper en worden niet door ABS verzekerd. Als datum van levering wordt aangemerkt de dag waarop de zaken zijn verzonden.

4.2

Indien ABS, al of niet in opdracht van koper het transport van de zaken regelt, is ABS vrij in de keuze van de verpakking, de transporteur, het transportmiddel, de te volgen route en de eventueel af te sluiten transportverzekering.

Artikel 5. Leveringstijden/levering op afroep

5.1

De opgegeven leveringstermijnen gelden als benadering. ABS heeft, indien een leveringstermijn wordt overschreden, het recht, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de zaken uiterlijk dertig dagen na afloop van de leveringstermijn alsnog te leveren. Indien ABS na afloop van deze extra (na)leveringstermijn de zaken niet heeft geleverd, is koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien koper de goederen alsnog geleverd wenst te hebben en de overeenkomst dus in stand te laten, zal ABS tot levering van de desbetreffende goederen overgaan zodra deze beschikbaar komen.

5.2

Wanneer bestelde zaken voor koper beschikbaar zijn doch niet door koper worden aanvaard, zonder geldige reden, is ABS bevoegd:

–         hetzij de zaken te leveren door een schriftelijke mededeling van ABS, in welk geval de zaken vanaf het tijdstip van verzending van die mededeling bij ABS c.q. bij de transporteur worden opgeslagen zulks voor rekening en risico van koper, waaronder mede begrepen het risico van kwaliteitsvermindering;

–         hetzij de overeenkomst met koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden op de wijze als vermeld in Artikel 9 hierna, en de zaken aan (een) derde(n) te verkopen en te leveren. In dat geval is koper, indien ABS ten gevolge van de niet aanvaarding door koper op enigerlei wijze schade lijdt, aansprakelijk voor deze schade.

5.3

Indien bij levering op afroep voor het afroepen geen termijnen zijn gesteld, heeft ABS drie maanden na bestelling recht op volledige betaling.

Indien binnen drie maanden nog niet of nog niet al het bestelde is afgeroepen, heeft ABS het recht koper schriftelijk te sommeren dat deze schriftelijk een termijn zal aangeven binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie koper binnen vijf werkdagen dient te voldoen, en worden de nog niet afgeroepen zaken met ingang van de eerste dag volgend op die periode van drie maanden bij ABS, c.q. de

transporteur opgeslagen, zulks voor rekening en risico, waaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering van koper. De door koper na sommatie aan te geven termijn mag een periode van drie maanden niet overschrijden.

Artikel 6. Prijzen, facturering en betaling

6.1

Alle door ABS opgegeven prijzen zijn netto en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Facturering geschiedt tegen de prijzen die gelden op de dag van levering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2

ABS is gerechtigd, indien het factuurbedrag, exclusief omzetbelasting, van een geleverde order lager is dan een bepaald bedrag (zie de dan geldende prijslijst) voor behandelingskosten een toeslag in rekening te brengen

6.3

ABS is gerechtigd aan koper een betalingskorting te verlenen. Deze korting

bedraagt ten hoogste

–         bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum : 2% van het

factuurbedrag, exclusief omzetbelasting.

–         bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum : netto.

6.4

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, onverminderd het recht van ABS bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling te bedingen. Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofden ook. De verplichting van koper tot betaling blijft te allen tijde bestaan, ook indien koper ter zake van betalingen

met derden regelingen heeft getroffen, c.q. voor betalingen derden inschakelt.

6.5

Betaling kan ook bij deelleveringen worden verlangd.

6.6

Indien koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft betaald, is koper na het verstrijken van deze termijn in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. In dat geval is koper, vanaf de datum waarop het verschuldigde opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van ten hoogste twee % per maand, een en ander onverminderd de overige rechten van ABS.

6.7

Indien koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is ABS voorts gerechtigd de vordering gerechtelijk danwel buitengerechtelijk te laten incasseren, in welk geval alle hierop betrekking hebbende kosten, welke worden gesteld op minimaal tien procent van de vordering, voor rekening van koper komen.

6.8

Bij een betalingsachterstand van een of meerdere facturen, vervalt het recht op betalingskorting op facturen welke zijn betaald binnen de condities, zoals gesteld in artikel 6.

Artikel 7. Overmacht.

7.1

In geval van overmacht van ABS zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt.

7.2

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van ABS  onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.

7.3

Zodra zich bij ABS een overmachttoestand voordoet als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan koper.

7.4

Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie, terrorisme en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.

7.5

De opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.

7.6

Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Koper is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door hem aan ABS verschuldigde vergoedingen, die betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan ABS te betalen.

7.7

ABS  is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij koper, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in het vorige lid van dit artikel bedoeld.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden.

8.1

ABS behoudt zich het eigendom voor van alle geleverde zaken. Dit eigendomsvoorbehoud strekt tot zekerheid voor al hetgeen de koper terzake van of in verband met door hem gedane aankopen, met inbegrip van renten en kosten, aan ABS verschuldigd is. Het rust dus op alle door ABS aan de koper geleverde en door of voor hem gehouden zaken, betaald of niet. De koper is niet bevoegd over zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, op enigerlei wijze te beschikken anders dan overeenkomstig zijn normale

bedrijfsvoering en de normale bestemming van de zaken. Zij mogen derhalve in geen geval worden beleend of in pand tot zekerheid of in betaling aan derden worden overgedragen.

8.2

Indien koper zijn betalingsverplichtingen jegens ABS als bovenomschreven niet nakomt is ABS onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, om de nog in eigendom toebehorende zaken voor rekening van koper terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar ze zich bevinden, koper is verplicht aan ABS alle medewerking te

verlenen indien deze van het recht van terughaling gebruik maakt.

8.3

ABS behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van koper of uit hoofde van andere zakelijke overwegingen voor eerste of latere leveringen vooruitbetaling of nadere zekerheid te verlangen. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van ABS is tegenmoet gekomen, is ABS gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met koper op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van zijn andere rechten uit deze overeenkomst of de wet.

8.4

Koper verplicht zich, wanneer ABS dat op enig moment verlangt, de door ABS geleverde zaken en/of de vorderingen op derden, welke voortvloeien uit doorverkoop door koper van deze zaken onverwijld aan ABS in pand te geven tot zekerheid voor de nakoming van al zijn betalingsverplichtingen jegens ABS, op een van de wijzen beschreven in de artikelen 237 en 239 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

9.1

Opzegging van de overeenkomst is niet mogelijk, behoudens de in de algemene voorwaarden genoemde uitzonderingen

9.2

Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij -buiten hetgeen in de overeenkomst is bepaald- gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven of deurwaardersexploot buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat -voor zover noodzakelijk-  de ingebreke zijnde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om het gebrek te zuiveren.

9.3

Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven of deurwaardersexploot met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

1.      de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;

2.      de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

3.      op de andere partij de -voorlopige- toepassing van de schuldsaneringsregeling krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt uitgesproken;

4.      de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;

5.      de andere partij zijn huidige onderneming staakt;

6.      buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

9.4

Indien koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens ABS nog niet is uitgevoerd.

9.5

Bedragen die ABS vóór de ontbinding aan koper heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door koper aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

9.6

Indien koper, na -voorzover noodzakelijk- deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is ABS gerechtigd haar verplichtingen jegens koper op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden te zijn. Hiertoe is ABS  eveneens gerechtigd in de onder lid 3 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 10. Garantie en reclame

10.1

Mededelingen door of namens ABS betreffende de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen, behandeling in de ruimste zin etc.

van geleverde zaken gelden alleen als garanties, indien zij door ABS uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van en garantie zijn bevestigd.

10.2

Koper neemt de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde zaken in acht.

Koper dient een gebrek onverwijld, doch uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van de goederen, danwel na openbaring van het gebrek, schriftelijk kenbaar te maken aan ABS.

10.3

Reclames worden door ABS slechts in aanmerking genomen indien de beschadiging of gebreken het gevolg zijn van een aan ABS toerekenbare tekortkoming. Gebreken bij een deel van de geleverde zaken geven koper niet het recht alle door ABS geleverde zaken te weigeren. De verplichting tot betaling bedoeld in Artikel 6.5 hierboven blijft, indien en voor zover er geen sprake is van een aan ABS toerekenbare tekortkoming, onverkort bestaan.

10.4

Wanneer een reclame gegrond wordt bevonden is ABS gehouden hetzij de betreffende zaken te vervangen, hetzij deze zaken te herstellen, hetzij koper voor het factuurbedrag te crediteren, zulks ter keuze van ABS.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1

Behoudens bepalingen van dwingend recht alsmede met inachtneming van de rechtsregels van de redelijkheid en billijkheid, is ABS niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan zaken dan wel personen bij of van koper of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van de uitvoering van de overeenkomst.

11.2

De onder lid 1 genoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van ABS.

11.3

ABS heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade koper ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van ABS maatregelen te treffen die eventuele schade te voorkomen dan wel te beperken.

11.4

De aansprakelijkheid van ABS is in ieder geval beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van ABS tegen aansprakelijkheid, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico.

11.5

In geval derden ABS aanspreken voor schade, veroorzaakt door een handelen/nalaten van ABS  en/of haar ondergeschikten, zal opdrachtgever ABS onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin ABS  ten opzichte van koper niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van deze voorwaarden, hetzij anderszins. In het geval dat ABS desondanks gehouden is schadevergoeding aan derden te voldoen, dan heeft ABS  het recht van regres op koper. Dit recht van regres van strekt zich uit over het door koper te betalen/betaalde schadevergoeding, alsmede rente en kosten in de zin van artikel 6:96 lid 2 sub a t/m c BW.

Artikel 12. Retourzendingen

12.1

koper dient retourzendingen franco, en vergezeld van een schriftelijke toelichting te verzenden. In deze toelichting dient in ieder geval de datum waarop koper de desbetreffende zaken van ABS heeft gekocht, alsmede de datum en het nummer van de desbetreffende factuur van ABS te zijn vermeld. koper is slechts gerechtigd tot het verzenden van retourzendingen na schriftelijke goedkeuring van ABS.

12.2

Creditering van geretourneerde zaken zal slechts plaatsvinden indien de betreffende zaken nog voor verkoop geschikt zijn, zulks ter beoordeling van ABS

12.3

Onverminderd het bepaalde in de vorige leden zal creditering plaatsvinden op de hiernavolgende grondslag:

a. de te retourneren zaken dienen onbeschadigd en in originele verpakking verpakt te zijn.

b. Als datum van retourlevering geldt de datum waarop de zaken bij een magazijn van ABS zijn ontvangen.

Artikel 13. Overdracht rechten en verplichtingen

ABS is te allen tijde gerechtigd zijn rechten en verplichtingen welke voor haar voortvloeien uit een overeenkomst met koper, aan derden over te dragen. koper is verplicht aan ABS alle medewerking te verlenen indien deze van dit recht gebruik maakt.

Artikel 14. Aanpassing overeenkomsten

Veranderingen van en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ABS zijn bevestigd.

Artikel 15. Geschillen en toepasselijk recht

15.1

Alle geschillen betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen koper en ABS, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen ABS is gevestigd. ABS heeft het recht, in afwijking van het voorgaande een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen koper is gevestigd.

15.2

De overeenkomsten tussen koper en ABS worden beheerst door het Nederlandse recht.

Download

Laatse nieuws

  • Brochure EBR
    Brochure EBR

    De nieuwe brochure van EBR Products kunt u downloaden vanaf onze download pagina...

  • ABS online
    ABS online

    De website van ABS is momenteel in aanbouw. Het verzamelen van alle benodigde in...

Kontakt

06-22842175

info*absonline.nl

Griekenlandlaan 40

9403 DZ Assen

Volg ons

Stuur e-mail

Verzend

Uw bericht is succesvol verzonden. Bedankt!